Optimalizací školství k nevzdělanosti a dále!

Za první republiky a ještě před ní měly čítanky nesmírný význam, protože suplovaly úlohu naučných slovníků a informovaly o politice a občanských povinnostech. Čítanky habsburské monarchie věnovaly velkou pozornost také výjevům ze Starého a Nového zákona, po roce 1866 zrcadlily i českou národní snahu vlasteneckou. O vzniku republiky se v nich žáci dočetli už v roce 1919. Dnešní čítanky postrádají sebenepatrnou zmínku jaký režim vládl u nás po roce 1948 a kdo byli komunističtí tyrani v letech 1945-1989. Na lži se budoucnost národa stavět nedá!

Při loňské návštěvě českých senátorů v Kanadě (Toronto) prohlásila předsedkyně ústavněprávního výboru Senátu na otázku bylo-li těch 40 komunistických let obdobím teroru: že nezná definici teroru. Co k tomu dodat? Všichni, kteří vystudovali práva v komunistickém duchu, byli prokádrováni, než-li byli přijati ke čtyřletému studiu na právnickou fakultu. Dnes jsou z nich, povětšinou, ohnuté charaktery jako ty komunistické paragrafy. Proto všechno tak vázne ve snaze dosáhnout nápravy k lepšímu, aniž by vzrůstal byrokratický zkostnatělý státní aparát, oddaný moci, lži a útisku.

Snaha dnešního ministerstva školství je vytvořit školský systém, který by „vychoval“ školní mládež nevzdělanou, bez víry v Boha, aby byla lehce ovladatelná a dala se tak snadněji lámat v morálce a mravnosti, byla krutá a bez soucitu. Něco podobného se nyní odehrává v českém školství. MŠMT předložilo text „Bílá kniha“, materiál prý zásadního významu, který má vytyčit cestu rozvoje školství pro několik příštích generací. Dnes jde o tzv. optimalizaci, zítra stejná metoda rozbití dobrého školství a rozkrádání školního majetku bude nazývána třebas delimitací a bude probíhat pod „správou“ nově zřízených krajských úřadů, přebujelých rozsáhlou státní administrativou.

Ministr školství Eduard Zeman vyzval k otevřené diskusi nejen učitelstvo, ale i všechny obyvatele ČR. Bílá kniha však není bílá s nepopsanými stránkami, nezačíná od nuly a na čistém papíře, ale s dluhy. Dlužníkem je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho podřízené složky.

V roce 1990 se návrat o rozhodování ve věcech školských přesunul ze školských odborů ONV a KNV na nové školské úřady, abychom si rozhodovali sami, odborně a odpovědně. Tehdy ministr Vopěnka v Čelákovicích k nově ustanoveným ředitelům školských úřadů řekl, aby se obklopili důvěryhodnými pedagogy, aby do vedení škol postavili čestné a odborně schopné lidi a doporučil konkurs jako nejvhodnější formu výměny pracovníků. Poradním orgánem školské rady na úrovni okresu byly komise pro výchovu a vzdělávání, složené z poslanců městských a obecních zastupitelstev.

Uplynulo 10 let a školské úřady končí, aniž někdo řekl proč. Nikdo nevyhodnotil v čem byly úřady přínosem, v čem byly chyby a omyly. MŠMT namísto analýzy vyměnilo rychle několik ředitelů ŠÚ. Pravidla výměny nenajdeme, protože bylo třeba zbavit se vedle slabých ředitelů i ředitelů úspěšných, dobrých a schopných, kteří zachraňovali čest školství. Mnozí to dostali jako „dárek“ těsně před důchodem nebo k Vánocům. Nyní obcházejí pracovní úřady a poníženě prosí. Museli přece uvolnit místa kamarádům pánů z ministerstva. Muselo se vyhovět partajním sekretariátům i smluvně opoziční smlouvě, aby se úspěšně jako za vlády Národní fronty zakonzervovaly staré osvědčené praktiky „jánabráchismu“. Tak se současná ministerská vrchnost vypořádala s odborníky, kteří stáli u základů nového demokratického školství, se svým vyšším morálním principem: nekrást a nebýt zticha.

Byla to halasně vyhlašovaná "optimalizace" na redukci škol a ušetření financí. Teď momentálně nejvíce "rozumějí" reformě maturit. Jsou to odborníci vždy na všechno, hlavně, když se dobře p1atí. Podobnost s universálním všeumělcem KSČ Jakešem neblahé paměti není náhodná. Jsou to jeho odchovanci.

Co vzniklo z "optimalizace"? Ti ohební ředitelé škol a školských úřadů, co propustili přebytečné učitele s kvalifikací, vyšetřili budovy, ponechali odborně neschopné a morálně zdegenerované komunistickou hydrou, ti disciplinovaní ředitelé za každého režimu na to doplatili - uspořené peníze neuviděli a nic z nich nebudou mít, neboť je zhltne nenasytná, přebývající hydra pohrobku komunismu. Poznáme je podle čitelné minulosti: bývalí agenti StB s krycími jmény (uvedeni v Cibulkových seznamech), absolventi VUMLu, horliví stoupenci a členové KSČ, agitátoři "radostných zítřků". V uprázdněných budovách školních objektů zůstalo dost místa pro korupci. Ti mazaní všemi mastmi počkali za bukem, až jak se věc vyvrbí. Dnes jsou loajálními pilíři našeho školství, které zmírá na nedostatek morálky a mravnosti, jít příkladem dětem a mládeži. Tak opět nastoupila vláda nevzdělanců a repetentů, garnitura žvanilů a sekyrníků. Jen malá část těchto schopných se dostala do mocenských struktur, aby se spojila se všehoschopnými strukturami. V rámci koryta zapomínají na svou lepší minulost a ztotožňují se s morálním úpadkem, který ovládl naši školskou scénu.

Dnes opět vítězí průměrnost. Občas se něco pěstuje pro ukázku, jak se přeje je alternativním metodám. Tak jsme opět na té jediné a správné cestě k nové normalizaci, kde nadprůměrnost je stejně Škodlivá pro jedince jako nejít v jednom šiku pod praporem socialistické internacionály. A ČSSD je součástí mezinárodní socialistické internacionály zločinecké organizace! Kde jsou všichni ti učitelé z let 1989-l990? Kam se poděly je jich tehdejší plány nav debolševizaci školství a prosazení vyššího mravního principu?

Soukromé školství jako nadějné porevoluční dítě sametu, potom nekriticky rozmazlované dnešními kritiky. Stálo by za to je zmapovat. Hned by se vidělo, kde si jaký poslanec a potentát udělal ze školství kotlík pro svůj volební guláš. Teď prožíváme opak - nechtěné soukromé školství, zatracované jako neposlušné dítě garniturou žvanilů a demagogii sociálně demokratických a komunistických poslanců přežívá. Že se nepodařilo ho zcela zničit je prohra dnešních dočasně mocných v Lidovém domě. Právo na život muselo být vyvzdorováno.

Osudy českého školství má v rukou po 10 let stejný mocenský kruh. Všichni se v něm navzájem znají a rotují jako ty škatule, z místa na místo: ministerstvo – parlament - pedagogické iniciativy a grantové instituce. V tomto kotlíku se  10 let míchá a peče školská politika. Aktéři občas mění dresy partaje, je to taková malá komedie k oklamáni lidí, asi jakoby alchymista chtěl přeměnit železo ve zlato. Lidé však nejsou hloupí a mají dobrou paměť. Naštěstí! Vědí, že tihle alchymisté mají pouze společné zájmy hmotné, a proto se navzájem potřebují podle zásady "jánabráchismu". Asi jako to řekli v debatě v televizi v prosinci Klaus a Pithart, že tato vláda (Zemanova) si vede celkem dobře. Tito lidé jsou opět čitelní podle své minulosti - vždy ve službách mocipána. Jeden jezdil na stáže na Západ, druhý zase vyučoval práva.~ Byli i dobře prokádrováni, a proto použiti jako dobrý stavební materiál ke stavbě mocenské pyramidy.

Ministerstvo výchovy a vzdělávání má tolik žalob na krku, a tak rotují náměstci, poslanci, předsedové komisí a podkomisí, poradci, šéfové výzkumných ústavů, grantové a zase dokola. V bludném kruhu jsou si k sobě loajální, vláda nevláda, levá nebo pravá, všechno jedno. Je to nejnebezpečnější praktikování korupce ve státní správě. Demoralizace se šíří jako morová nákaza.

Je na čase ozvat se a volat školskou vrchnost k odpovědnosti. Škola při českolipské nemocnici je dávno zrušená, přesto dvě učitelky denně chodí za dětskými pacienty, snaží se děti zbavit stresu z nemocničního prostředí a nudy. A navíc dát jim trochu více nežli školský systém "optimalizace" Eduarda Zemana. Místo slíbených Zemanových ministerských 7%, z celostátního hrubého produktu jde do školství pouhých 0,76%. Nejsou peníze na modernizaci školních pomůcek, schází dokonce i dostatečný počet učebnic, atd.

Případy odpovědných na MŠMT čekají na zveřejnění. Karabce a Roupce z MŠMT odvysílala ČT. Likvidátoři českého školství nespějí, jsou stále řízeni z jednoho centra moci a tou je přežívající StB, maskovaná vládou strachu. Kdo má víru, netrpí strachem. Strach je průvodním jevem každé totality. Lidé, kteří mají strach, přestávají věřit svým schopnostem.

Rodina je první školou společenských ctností, bez nichž se neobejde žádný společenský útvar, tedy ani škola. Rodinný krb je také první školou křesťanského života a rozvinutého lidství. Nenechejme si proto nabourávat rodinný život dnešní morálkou Západu - mít a užít. Jsou to dva jedovaté větry, které se k nám dnes šíří ze Západu, záměrně, k destrukci křesťanských hodnot, aby zvítězila rozvrácenost ve všech směrech života. Češi si totiž navykli v těžkých chvílích spoléhat na zázrak nebo na to, že se věci samy od sebe vyřeší. Přizpůsobivost, snaha vyhnout se odpovědnosti (zejména na úřadech) a řešení dnes převládá. Většina rodičů si neví s dětmi rady a téměř se jim nevěnují. Tento dluh u dětí si často rodiče vykupují penězi, dary, blahobytem. Děti, do kterých tolik nainvestovali, ale špatnými prostředky, se staly vůči ním netolerantní. Všichni propagátoři "radostných zítřků" se vyhýbají zodpovědnosti. Panstvo si hraje na "mravní vůdce", propaguje nový světový pořádek a žvaní o duchovnosti a jeho potřebě, aniž by sami povětšině vedli spořádaný rodinný život.

Lidská práva jsou v ČR porušovány se shůry. Evropský soud je zavalen stížnostmi z ČR. Jenže u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku jako vedoucí Kanceláře Soudu je F. Hubálková, čitelná podle své minulosti. Sedí zde jako žába na prameni. Je proto třeba ji odtud vypudit, aby se dostalo lidem zadostiučinění, když se práva nemohou domoci v ČR.

Slyšel jsem a četl z nezávislého tisku o případu: bývalé ředitelky Mgr. Hany Topinkové z Kladna, Mgr. Radovaně Aksamitové, zrehabilitované po roce 1989 a znovu pronásledované ve Žďáru n/S, Ing. Sládečkovi ze Zlína, bývalé ředitelky Ing. Mileně Pravdové z Chotěboře, Mgr. Janovském z Českých Budějovic, ředitele SOU Lutím Ing. Petra Navrátila, který byl odvolán z funkce ministerským pracovníkem Karabcem, podle pořadu "KOTEL" 22. 11. 2001 dle tázajícího se samotným ministrem Eduardem Zemanem, který však toto tvrzení popírá a uvedl, že se to stalo za éry ministra Sokola. Sokol jako Zeman, člověk si nevybere. První soud s IMŠMT v záležitosti neoprávněného odvolání z funkce ředitele Ing. Navrátil vyhrál, další soudy již prohrál, ale na rozsudku "jménem republiky" schází příslušné odůvodnění soudem.

Důsledky listopadového podvodu a neschopnost národa vzchopit se k boji s přežívající bolševickou hydrou pociťujeme dodnes a jsou všeobecné známé: korupce, zlodějny, podvody, znásilnění morálky a práva. Jak si mám vysvětlit loňské vyznamenání Mojmíra Povolného medailí TGM z rukou místopředsedy "Masarykova demokratického hnutí", když se v americkém krajanském tisku dozvídám, že Mojmír Povolný byl blízký kamarád a spolupracovník bolševického agenta V. Chalupy? Jde o "jánabráchismus", známá nám dříve narozeným z období let budování bolševismu.

Paměť národa nesmí být vymazána, jestliže se chceme integrovat do kulturně vyspělé Evropy. Pseudodemokracie v ČR nám připomíná období národního obrození. Když zemřel Karel Havlíček Borovský, jen málo českých vlastenců nalezlo odvahu jít na pohřeb. Mezi nimi nechyběla Božena Němcová a Josef Němec. Když se průvod řadil, obrátil se Němec k zástupu a zvolal: "Všichni smekněte!" To mu potom bylo při policejním vyšetřovaní připsáno jako přitěžující okolnost. Nebál se!

Národ nepotřebuje politické čachráře s idejemi, ale lidi s čistým morálním štítem. Z rehabilitací se stala šaškárna. Tak např. Patera Josefa Němce odsoudil v padesátých letech do vězení JUDr. František Helfrt. Ten samý soudce ho po r. 1989 zase rehabilitoval. Každý, kdo mluví pravdu otevřeně stává se terčem, že se opět stane pronásledovaným dnešním režimem přežívajících pohrobků komunismu, neboť debolševizace nebyla provedena do konce a odtajnění agenti a spolupracovníků StB dodnes čeká na zveřejnění. Doposud ani jediný komunistický zločinec neskončil za mřížemi s trestem nad 10 let, aby poznal na své kůži skutečnou spravedlnost za ta zvěrstva a utrpení v dlouhé škále tzv. nápravných prostředků komunistické justice. Případy komunistických zločinců, pokud se jimi vyšetřovatelé zabývají,se ze "záhadných" důvodů táhnou dlouhá léta, aby·nakonec byly·n zahrány do autu nebo skončily podmínečnými tresty na svobodě. Tomu se říká sametovost. Každému co mu patří!

Dnešní vládě jsou milejší migranti než-li uvědomělí vlastenci. Proto ta snaha mocných zdecimovat český národ za každou cenu. Národ bez elity - jako vojsko bez generála! My se však musíme sjednocovat v úsilí za. záchranu naší Vlasti, která je v ohrožení. Po kolikáté? Člověk musí mít víru, protože bez víry nemá naději. Věřím, že se musí provést „odvšivení“ společnosti od bolševické nákazy. Toto odvšivení musí provést mladá, zdravá, nikým nezkorumpovaná, levicovým tiskem označovaná ultrapravicová strana mladých lidí pod standartou „Nic než národ!“.

Nechť je „Blaho vlasti“ nejvyšším ideálem.

MUDr. Jaroslav Lhotka