Ryba smrdí od hlavy?

Otevřený dopis ministrovi spravedlnosti

Vážený pane ministře, je jistě na poválenou, že komunisty mohou soudit zase jen komunisté, jak konstatovala MfDnes dne 30. 1. 2002 na str. 1. a žádný ministr spravedlnosti zdejšího režimu na tom nemůže být bez viny.

Ještě daleko horší je, že komunističtí nedouci a jejich pohrobci, mající potíže se čtením na úrovni základní školy mohou rozhodovat jako soudci a Státní zástupci o právech slušných lidí, jak jste měl možnost přesvědčit se nap., z mých podání datovaných 9. 5. a 4. 7. 2001, kde byly nabídnuty i důkazy a k jejichž obsahu se Váš úřad z valné části vůbec nevyjádřil.

Kde ukrýváte ty stovky mladých, vzdělaných a neúplatných soudců (a státních zástupců), o kterých Mete hovořil počátkem roku v televizi Nova? Mají to být soudci Šídlo z Prahy 7 nebo předseda jelo soudu, soudci Vlach, Treglerová, Brichta z Jablonce n. N. nebo soudce Hrabálek z Liberce, nebo státní zástupci kučera z Prahy, Bernátek, Tauchman z Liberce nebo Schwarz z Jablonce n. N.? Jmenujte alespoň jednoho takového, pokud jde o Vrchní soud v Praze, Krajský soud v Praze, v Ústí n. L., v Hradci Králové nebo Okresní soud v Jablonci n. N. Při troše úsilí by Vám nebylo neznámo, že na závadu výkonu funkce předsedy okresního soudu nemůže být jeho komunistická minulost, "politické“ rozhodováni do r. 1989, pohrdání Ústavou, zákony a základními občanskými právy vybraných účastníků řízení po celou soudcovskou kariéru, dokonce ani potíže se čtením a rozesílání pomatených písemností, jako např. ve věcech č. j. 7C 1001/2001 nebo Spr. 26/2001 Okresního soudu v Jablonec n. N. O tomto stavu spolehlivě vědí předseda Krajského soudu v Ústí n. L. i příslušný předseda senátu Vrchního soudu v Praze.: Občané mají právo dozvědět se od vás, jak s těmito poznatky zmínění funkcionáři naložili, na straně jedné a jak jsou práva občanů ochráněna před zvůlí takové soudní osoby.

Nikdo nepopsal poměry ve Vašem resortu výstižněji, než paní předsedkyně Nejvyššího soudu. Ačkoli měla, v úvodu citovaném článku, zřejmě na mysli jistý soud z Prahy 4, její poznatky platí, pokud jde o výběr soudců, bez výhrad pro jablonecký soud i Krajské soudy v Ústí n. L. a Hradci Králové.

Naproti tomu Vaše sebeuspokojení a nikoli originální fráze, kterou zneužíval i Váš předchůdce, že z povahy věci je s rozhodnutím soudu vždy polovina účastníků nespokojena, mne i další diváky, dne 17. 1. 2002 přesvědčilo, že si "kapři sami rybník nevypustí".

Po věcné stránce je třeba připomenout, že u nás nespokojena s výsledky práce soudů nikoli polovina, ale více, než 90 % občanů a že přibližně tolik soudních rozhodnutí je formálně nebo věcně vadných. Příčiny nejsou odstraňovány a stav se nezlepšuje.

Pokud jde o některé soudy a některá (také severočeská) státní zastupitelství, dovoluji si Vám navrhnout, aby namísto tzv. úředních hodin, které jsou k ničemu, neboť je nikdo nedodržuje, byla veřejnost seznámena s časovými úseky, kdy činovníci mají chuť pracovat, nejsou v restauracích nebo obchodech a jsou střízliví. Byl by to sice krátký výčet, ale předešlo by se mnohým nedorozuměním.

Vážený pane ministře, spolu s nejvyšší státní zástupkyní jste v listopadu 2001 rozpoutali „orkán“ spravedlnosti v souvislosti s obviněním faráře Vojtěcha Protivínského z Rakvic, kterému předtím nikdo nezkřivil ani vlas na hlavě. Byli jste zůstáváte zcela nečinní, pokud jde o komunistické prokurátory Kučeru, Schwarze a Bernátka, kteří spolu s policisty Mastníkem a Rašínem a "lékaři" Stehlíkem a Tržickým, umocnili - již za "sametu" - fyzické týrání nejméně jedné osoby.

Pracuje-li nejvyšší státní zástupkyně také na základě "otevřených zdrojů" - novin, rozhlasu a televize - jako v případu faráře Protivínského, nemám vysvětlení proč nebyli voláni k odpovědnosti viníci a původci daleko závažnějších případů, veřejnosti poměrně dobře známých, namátkou uveďme:

Byl jste prokazatelně včas informován, že nejvyšší státní nástupkyně se povýšila nad Ústavu a zákony a svým pokynem č. 9/2000 popřela Listinu základních práv a svobod, jako součást ústavního pořádku a znemožnila např. stíhání soudců. na trestné činy.

Ve výše umíněném pořadu televize Nova dne 17. 1. 02 jste se, alespoň podle mého názoru, vyhnul odpovědi na otázku, zjednodušeně řečeno, po souladu rozsudků soudů (v občanském soudním řízení), odůvodněných toliko porušením pravidel silničního provozu v období, kdy byla kodifikována "pouze" vyhláškou ministra, se zněním Ústavy ČR.

Chci věřit, že nezůstanete lhostejný k poznatkům redaktorů pořadu České televize "Klekánice" ze dne 29. 1. 2002, o "rovnosti" postavení účastníků řízení před Vašimi soudy a české veřejnosti vysvětlíte, o který zákonný důvod se opírají tisíce rozsudků Vašich soudců, jejichž právní účinnost nastala před 9. 4. 2000 (datum nabytí účinnosti zák. č. 23/2000 Sb., jmenovitě ust. § 37) a které postihly osoby, které odepřely zaplatit pokutu provozovateli tramvaje nebo metra, např. za jízdu bez platné jízdenky, a vypořádáte se a ústavností takových rozsudků a předem Vám děkuji za podání vysvětlení.

Vážený pane ministře, padáním datovaným 1. 10. 2001 jsem se na `Vás obrátil s rozkladem proti rozhodnuti Vašeho úřadu ze dne 18. 9. 2001, č. j. OTSY 220/2001, ohledně neposkytnutí informací o Vašem předchůdci a krajském státním nástupci JUDr. Ivanu Bernátkovi z Liberce.

O rozkladu jste rozhodl dne 31. 10. 2001 vadným (neúplným) rozhodnutím č .j. 12/01-R, jehož výtoková část, která se nedotkla osoby JUDr. Ivana Bernátka, je v rozporu s obsahem odůvodnění. Taková vada může být i úmyslným počínáním s cílem znemožnit nebo oddálit soudní přezkoumání. Upozorňuji Vás na tento stav a současně omlouvám chybné datování událostí: Správně mělo být, že nejvyšší státní zástupkyni jsem trestní oznámení na zvůli organizované skupiny osob, veřejných činitelů, kteří se tak či onak podíleli na fyzickém týrání, mj. i na Ivana Bernátka, podal 14. 2. A 30. 9. 1993. Ve věci nebylo nikdy pravomocně rozhodováno. Státní zastupitelství jsou tedy nečinná od 14. 2. 1993, Vás jsem tomto stavu informoval podáním ze dne 9. 5. 2001 a tedy od tohoto data stav trvá s Vaším vědomím.

Zdá se, že poruchy „čtení“ mají ve Vašem resortu povahu epidemie. Tomu by nasvědčoval výkon místopředsedkyně Krajského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2001 sp. zn. Spr 2171/2001, který byl jedinou odezvou na moji stížnost na nečinnost Okresního soudu v Mělníku ve věci sp. zn. 9C 355/95 (žaloba byla podána již 20. 8. 1990). Stížnost jsem uplatnil 7. 9. 2001 a bezvýsledně doplnil 17. 10. 2001 a byl bych rád přesvědčen jediným rozumným důvodem o tom, že k průtahům v řízení docházelo a dochází z jiných důvodů, než osobního zájmu soudců na výsledku řízení, zejména pak soudců Krajského soudu v Praze.

Vážený pane ministře, na rozdíl od řady novinářů, je mi vcelku jedno, kdo financuje rozsáhlou inzerci, jejímž prostřednictvím jsou veřejnosti předkládány zneklidňující otázky ohledně dodržování zákonů v souvislosti s úkony veřejné moci proti osobám blízkým PhDr. Vladimíru Železnému. Není mi však jedno, že jakVáš úřad, tak ministr vnitra pohrdá občany do té míry, že otázky zůstávají bez odpovědi zodpovědných osob. Nejen v tomto případu, jak jsem se Vás snažil přesvědčit obsahem tohoto dopisu.

Občan ČR