Forma, anatomie, funkce, determinance a konsekvence politické moci v naší městské části Dolní Měcholupy


Ve starých Athenách uchazeči o veřejný či státní úřad byli podrobeni veřejné zkoušce. To není nic divného, ale divné byly otázky, na které měli veřejně odpovídat. Měli prokázat, odkud jsou, kdo byli jejich otec a matka, jsou-li opatřeni ve stáří, nebo kde jsou pohřbeni atd. Divná to zkouška pro naše časy, kdy národ již nedává takových veřejných otázek mužům, kterým svěřuje vládu věcí svých. Ale i starověká moudrost platí stále, ježto chová rys pravdy. Neboť lidé bez rodinné tradice a piety, bez domova a vlasti a národního citu nemohou dobře spravovat věci národa a vlasti!

Prof. Dr. Mareš, rektor UK v letech 1915-22

V duchu této legendární teze se pokusím provést jakousi komparaci (srovnání) idealistického požadavku muže českého národa s reálným stavem v naší městské části v období 12 let od předání moci!

 1. Forma politické moci – v tomto kontextu rozumím složení věkové, stavovské (sociální) i politické v předsednictvu městské části tj. Zastupitelstvu. Toto je tvořeno 9 členy, z toho 5 straníky a 4 sympatizanty (2 členové ODS, 1 člen KDU-ČSL, 1 člen ČSSD, 1 člen Národního sjednocení, sympatizanti ODS 4 krát).

  Stavovsky je složení zastupitelstva signifikantní skutečnostem prvé poloviny 90. let, tj. Sociálně-ekonomické přeměně české společnosti. Páteří zastupitelstva jsou potomci selských rodů z dob agrární demokracie a dnešní majitelé s. r. o., které se zabývají činnostmi, které jejich majitelé prováděli coby zaměstnanci v národních podnicích v éře centrálně plánované ekonomiky. K tomu lze návdavkem připočíst jednoho státního zaměstnance a cca 1/3 členů je v zaměstnaneckém poměru v profesích úměrných jejich kvalifikaci apod. Jako fatální tj. Osudové považuji spojení sil potomků selských rodů a majitelů s. r. o., kde v zásadě došlo ke zužitkování sociálního a potažmo finančního kapitálu z doby před rokem 1989 a politického klimatu počátku 90.let. produktem tohoto mocensko-politického klimatu a skutečností obecně jest Ing. Hagel – starosta, profesí zemědělec státního statku.

 2. Anatomie této moci - lze dnes s jistotou říci, že příznačnými znaky zdejší moci jest klientismus a nepotismus. Nepotismemm se v odborné literatuře rozumí vláda klanu či přízní všeho druhu včetně všemožně prospojovanách lidí, klientismem lze chápat utváření podnikatelského klimatu ve prospěch nadefinovaných zájmů, lidí či skupin lidí (např. příbuzní, známí, oddaní apod.). vše je samozřejmě umně realizováno demokraticky a legálně všemi možnými i leckdy nemožnými způsoby, včetně metodiky bílých koní. Technologie moci se stává regulérní společenskou naukovou disciplínou.

       Anatomie politické moci zde v naší městské části je opravdu naplněním teze prof. Šusty (prvorepublikový právník a etik), že politika je o interesech. Tomu je v rámci psaných i zvykových vše podřízeno, umně interpretováno a leckdy i ze shora posvěceno.

 3. Funkce politické moci – tento bod bude v zásadě konkrétním rozvedením velmi obecného bodu č. 2. Troufám si tvrdit, že přeměna polností z restitucí ve stavební parcely a investiční činnost v naší městské části ve výši cca 5 • 106 ročně jsou hity č. 1 a v principu politickým hauptmotivem ve zdejší lokalitě. O čem vlastně mluvím? Zainvestování veřejných sítí ke stavebním parcelám soukromníků činí tyto lokality velice lukrativní pro další soukromou investiční činnost, to že se mluví obecně o 5-10 procentech provize při zadávání veřejných zakázek jest snad obecně známo. Já pouze okrajově dodám, že jméno firmy provádějící později stavbu budovy základní školy jsem znal již v průběhu roku 1998, a to jsem nebyl ještě členem zastupitelstva....

  Že tento propletenec masivní investiční činnosti umožňuje řekněme diplomaticky participaci (podílení se) rodinných příslušníků zastupitelstva či osob blízkých (advokáti, architekti) snad postřehli i ti, kteří jsou potrefeni slepotou. Celý tento takřka industriální (průmyslový) komplex je napojen na mocensko-ekonomickou skupinu kolem bývalého primátora Koukala, má velice vlivné politické krytí a nelze vyloučit další “spřátelené vazby” či skutečnosti, kde kdo bude zaměstnán a zda či ano nebo ne... Dále no comment!

 4. Determinanty (okolnosti určující) politickou moc - jsou v zásadě 2 okruhy.
  1. Dlouholetá voličská masivní podpora kandidátce ODS zde v lokalitě. kandidátka ODS pro komunální volby zde v obci jest vždy tvořena – ekonomicky i opticky lidsky – úspěšnými lidmi. V určité nadsázce se dá říci, že jednooký je vždy mezi slepými králem... Ale volič i lidé za ODS zvolení nechtějí vidět, že každý uzavřený systém v čase degeneruje...
  2. Velice zdatná populistická i mocensko technologická politka starosty a skupiny jeho přátel. Starostovi se podařilo dlouhodobě eliminovat vliv zástupce KDU-ČSL. Ono opravdu nebude asi náhodou, že již v pořadí druhý místostarosta za KDU-ČSL jest vlastní stranou když ne přímo člensky, tak alespoň politicky exkomunikován! Já bohužel u zdejšího vedení KDU-ČSL postrádám cosi, co bych nazval neselektivním přístupem k nápravě věcí veřejných. Snad si zdejší vedení lidovců vzalo poučení z volebního výprasku v roce 1998!

   Totéž (starostova eliminace) se dá říci o zástupci ČSSD. Toho poslední 3 roky nezajímají více, než osobní profit z veřejné zakázky v ročním úhrnu 7,5 x 10 na pátou Kč. Bohužel musím konstatovat, že kvalita údržby veřejné zeleně v obci je žalostná, používání party obecních cestářů k udržování veřejných nástěnek, to opravdu nezasluhuje více, než soucitný povzdech... Jak lze politicky korumpovat opozici, ukazuje vládnutí ČSSD v éře Švehlově na panské hony, selské kratochvíle na velkostatcích apod. Nic nového pod sluncem!

 5. Konsekvence (následky) statutu quo – v českých luzích a hájích existuje výstižné heslo ... smrádek, ale teplíčko. Přidáme-li konstantu Švejkova vidění světa – to chce klid – potom ...?????

       Chodníky máme precizně udělány (alespoň tam, kde bydlí ti s tou správnou pravicovou orientaci), pan poslanec Ing. Doležal nám sděluje vážně myšlené řeči o morálce z Tv Prima... Já se spíše snažím vidět i ty nedostatky

  1. již druhý rok památníček na 28.října připomíná skládku,
  2. před Ing. Tomčíkem (do roku 1998 starosta Dubče, se kterým voliči vyběhli kromě jiného i z důvodu falšování voleb) zdejší politický establishment chodí po špičkách dokonce před ním panáčkuje,
  3. starosta chodí do D. Měcholup coby místa výkonu zaměstnání, zákon mluví ale o výkonu mandátu zastupitele,
  4. zasedání městské části občas připomíná sraz kamarádů ze školy či schůzi členů a přátel Ods, zřídka přítomný občan jest vyběhnut...,
  5. občas se divím paní tajemnici, že nebere na vědomí, že vedoucím úřadu městské části jest ona a nikoliv starosta apod. Jsem si vědom všech rizik, včetně alternativy odvolání. Snad trochu osobního pocitu. Když jsme koncem října 1997 psal žádost o propuštění ze služebního poměru u útvaru HRADNÍ STRÁŽE, kromě mravního přesvědčení, že s tím prasečím ksindlem už ani o minutu déle, nevěděl jsem, co bude dále...

   Ekonomická recese vrcholila, kontakty na trhu práce žádné, spíše pověst PNG (persona non grata)... On vyšší zákon mravní ukládá povinnost činit a jednat v souladu s dobrými mravy a jest světskými zákony nevynutitelný – to jest jeho imperativ, člověk se musí rozhodnout se sám, to za něho neudělá nikdo včetně Stvořitele...

  6. přál bych si vidět, aby občan byl přítomen a viděl na vlastní oči, co vše se dá vyplodit v intencích starého českého přísloví ... čím blbější sedlák, tím větší brambory!

   Volič jaksi přijímá atomizaci duchovního života této lokality, občas si zanadává a tu a tam jest v principu nespokojen. On se dopouští zásadní chyby, on musí pochopit, že jest kauzální (příčinný) vztah mezi jeho rozhodnutím volebním v roce 1990, 19994, 1998 a reálným stavem života zdejší entity. Lidi ani svět nelze předělat, ale lze zarazit excesy lidské pýchy a hlouposti, chce to jenom občas přemýšlet, tak mám na mysli i kategorie nekonzumní a nemonetární. Opakuji znovu, obecné vnímání, že bohatý a úspěšný člověk jest člověkem a priori kvalitním, jest omylem jako úvaha, že úsměvný jest spokojený! Usměvavý může být jenom slaboduchý. Co Vy na to?

Jaroslav Vrána, zastupitel