Dokumenty

V této rubrice bychom rádi zveřejňovali zajímavé dokumenty doby. Prvním je obžaloba na Jana Kopala ve věci jeho stížnosti na soudce JUDr. Rudolfa Šídla:

 

V Praze dne 26. 4. 2002

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8 podává obžalobu na Jana Kopa1a, nar.22.11.1977 v Jablonci nad Nisou, studenta, trv. bytem Maršovice 61, pošta Bratříkov, okr. Jablonec n/N., přechodně bytem Praha 7, Šmeralova 7, že v průběhu měsíců září a říjen 2001 v blíže přesně nezjištěné době v Praze 7, Šmeralova 7, napsal dva dopisy adresované předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 7, které tomuto odeslal poštou, přičemž v těchto dopisech označil soudce Obvodního soudu pra Prahu 7 JUDr. Rudolfa Šídlo jako "bývalého vojenského prokurátora, kovaného soudruha, sloužícího zločinecké mašinérii, specialistu na politické procesy", a jeho práci za "soudní zmetky s rukopisem bolševiků z 50. let" a požadoval jeho propuštění z řad soudci?, přičemž obsahem tohoto spisu měli možnost seznámit se i ostatní pracovníci soudu, pracovnice podatelny a sekretariátu. předsedy , Obvodního soudu pro Prahu 7, tedy o jiném sdělil nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání. Tím spácha1 trestný čin pomluvy podle § 206 odst. 1 tr. zákona.

Odůvodnění:

Obv. Jan Kopal k jednání popsanému ve znělce obžaloby uvedl, že své informace uvedené v předmětných dopisech čerpal z tisku a informací čtenářů, které měl ověřeny z několika zdrojů. Jako věrohodnost těchto zdrojů uvedl potvrzení těchto informací advokátem JUDr. Korbařem. Obviněný dále uvedl, že poškozený JUDr. Šídlo sloužil jako soudce v době nesvobody, sloužil zločineckému režimu a dbal na dodržování komunistických zákonů. Tvrzení o špatné kvalitě práce poškozeného podepřel tím, že Městským soudem v Praze byla již ve dvou případech vrácena věc k došetření a vytčeny chyby. Obviněný poukazuje i na údajně nesprávná rozhodnutí poškozeného v původní trestní. věci obviněného vedené na OS pro Prahu 7 pod sp.zn. 25 T 102/99. Obviněný se dále ještě vyjádřil, že má za to, že o špatné kvalit práce JUDr. Šídla svědčí i zpráva Amerických kongresmanů, která byla zveřejněna v Britských listech. Podpory pro své tvrzení se obviněný domáhá i u vydavatele Necenzurovaných novin Petra Cibulky. Obviněný do spisu založil článek z deníku Špígl, který by měl dokladovat, že JUDr. Šídlo byl členem vojenského soudnictví.

K dané věci podal vysvětlení i poškozený JUDr. R. Šídlo, který uvedl, že do funkce soudce byl jmenován dne 1.2.1992, nikdy nebyl členem KSČ a absolvoval výběrové řízení. V žádném případě v předchozí době v soudnictví nepracoval a nezastával ani funkci vojenského prokurátora. Předmětné dopisy mu způsobily újmu tím, že byl nucen podat vysvětlení k těmto svému nadřízenému a to přímo předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 7, vysvětlení některým kolegům a věc byla veřejně projednávána na pracovní poradě soudců OS pro Prahu 7.

Spis obsahuje trestní oznámení Mgr. Hájka, místopředsedy pro věci trestní u OS pro Prahu 7, který pod sp.zn. Spr 689/2001 dne 18.10.2001 podal trestní oznámení na Jana Kopala a to právě pro sepsání a odeslání citovaných dopisů. Oznamovatel má za to, že dopisy obsahují jednoznačně nepravdivé údaje, které ohrožují vážnost poškozeného v zaměstnán:: kam jsou adresovány, a podrývají odbornou způsobilost JUDr. Šídla,. V dodatku k trestnímu oznámení Mgr. Hájek dále doplňuje, že s předmětnými dopisy měl možnost seznámit se širší okruh pracovníků a to např. pracovníci podatelny soudu, vedoucí správy zdejšího soudu a další. Oznamovatel ještě uvádí, že zvláště v současné době jsou lživá tvrzení o politické angažovanosti v minulém režimu citlivá pro osoby, které neznají osobu poškozeného blíže. Jako přímý nadřízený poškozeného vyslovil oznamovatel spokojenost s kvalitou rozhodovací činnosti poškozeného a s jeho pracovním výkonem.

Do spisu byly založeny kopie předmětných dopisů, které jsou podepsány Janem Kopalem jako předsedou Národně sociálního bloku, a to včetně razítka. Z novinových článků ve spise zařazených k žádosti obviněného nevyplývá, a.ni o články z které tiskoviny se jedná, přičemž tyto články obsahují pouze obecné skutečnosti a je z nich patrná snaha upoutat pozornost médií na věc původně vedenou proti J. Kopalovi právě u OS pro Prahu 7.

Státní zástupkyně v souladu s trestním řádem doplnila spisový materiál vyžádáním zprávy z Ministerstva spravedlnosti ČR. Z této zprávy jednoznačně vyplývá, že soudce Obvodního soudu pro Prahu 7 JUDr. Rudolf Šídlo byl jmenován Českou národní radou dne 16.1.1992 soudcem. Rovněž bylo potvrzeno, že JUDr. Šídlo v minulosti nevykonával funkci vojenského prokurátora ani soudce vojenského soudu. Zpráva ještě obsahuje charakteristiku poškozeného předloženou Městským soudem v Praze pro účely jmenování do funkce soudce. Z této je naprosto zřejmé, že v oboru justice poškozený začal pracovat právě až v roce 1992. Spis dále obsahuje rozsudek OS pro Prahu 7, sp.zn. 25 T 102/99 ze dne 5. 4. 2000, kterým byl Jan Kopal uznán vinným tr. činy pomluvy dle § 206 odst. l, 2 tr. zákona, a dále následující rozsudek Městského soudu v Praze sp.zn. 6 To 245/2000 ze dne 12.7.2000, kterým byl částečně rozsudek OS pro Prahu 7 zrušen, v bodě II. výroku napadeného rozsudku, a obviněný byl ještě odsouzen za spáchání tr. činu pomluvy dle § 2O6 odst. 2 tr.zák. k trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let a věc byla v rozsahu zrušení vrácena OS pro Prahu 7 k novému projednání a rozhodnutí.

Při vyhodnocení takto shromážděného spisového materiálu, a následném hodnocení důkazů jak jednotlivě, tak v jejich souhrnu, státní zástupkyně jednoznačně dospěla k závěru, že obviněný svým jednáním naplnil, zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu pomluvy podle § 206 odst. 1 tr. zákona, neboť obviněný o JUDr. Šídlovi sdělil nepravdivé, žádnou konkrétní skutečností nepodložené, údaje, které byly způsobilé značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů a především poškodit jej v zaměstnání. Ochrana osobní cti a dobré pověsti je přímo zakotvena v článku 10 Listiny základních práv a svobod a je jí věnována i náležitá pozornost v rámci trestního zákona. Z jednání obviněného lze dovozovat úmysl způsobit újmu poškozenému soudci OS pro Prahu 7, který rozhodoval v jeho předchozí trestní věci. Nepravdivost tvrzení obviněného .o pracovní minulosti poškozeného je potvrzována zprávou z MS ČR a tvrzení o špatné kvalitě rozhodování poškozeného bylo vyvráceno vyjádřením jeho přímého nadřízeného, Mgr. Hájka. V přípravném řízení bylo i jednoznačně prokázáno, že dopisy, které obviněný napsal v místě svého přechodného bydliště, tedy v Praze 7 a adresoval Obvodnímu soudu pro Prahu 7, jeho předsedovi, obsahovaly nepravdivé údaje, jejichž sdělení mělo za následek, že poškozený byl nucen nejen podávat vysvětlení svým nadřízeným ohledně své minulosti, ale vyrovnávat i s negativními reakcemi svých kolegů. Je tedy nepochybné, že jednáním obviněného byly naplněny zákonné znaky skutkové podstaty tr. čin pomluvy, uvedené v § 206 odst. 1 tr. zákona, a to jak po subjektivní stránce, kdy úmysl obviněného byl prokázán, tak po stránce objektivní, kdy bylo prokázáno, že došlo k poškození osobní cti a dobré pověsti poškozeného, soudce Obvodního soudu pro Prahu 7 JUDr. Šídla.

Ze všech shora uvedených skutečností je podání obžaloby na obv. J. Kopala pro spáchání tr. činu pomluvy dle § 206 odst. 1 tr.zákona plně odůvodněno a obžaloba je podávána právem.

 

Seznam navrhovaných důkazů:

  1. výslech poškozeného JUDr. R. Šídla č.1.12-13, Mgr. Hájka č.l. 4-5,
  2. podle § 213 odst. 1 tr.řádu provést důkazy konstatováním listinných materiálů - tr. oznámení č.1.4-5, kopie dopisů obviněného č.1.6-7, novinové výstřižky obv. č.1.11, osobní výkazy obviněného č.1.15-16, rozsudek OS pro Prahu 7 č.l. 20-35, rozsudek MS Praha , zpráva MS ČR č.l. 45-47.

Náměstkyně Obvodní státní zástupkyně pro Prahu 8
Mgr. Hana Vrbová

 

 

Redakce Národních listů zde bez komentáře dále k této kauze přetiskuje článek Tomáše Peciny z Britských listů:

 

19. 1. 2002

Nestěžujte si, mohli byste jít do vězení

Tomáš Pecina

Další trestní stíhání, tentokrát v tzv. zkráceném řízení, které zavedla novela trestního řádu platná od 1. ledna letošního roku, hrozí předsedovi Pravé alternativy (dříve NSB) Janu Kopalovi. Za to, že si stěžoval na soudce Obvodního soudu pro Prahu 7 Rudolfa Šídla, má být nyní postaven před soud pro pomluvu (zde je sdělení podezření)

Kopal se hájí tím, že podle § 1, odst. 3, archaické, ale dosud platné vyhlášky o stížnostech (č. 150/1958 Ú. l.) "nesmí být vůči stěžovateli činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že podal stížnost", ale není jisté, zda uspěje: "extremistické" názory je přece potřeba stíhat za každou cenu!

Bývalý vojenský prokurátor Šídlo, jenž měl být Kopalovými výroky poškozen, stojí za několika kontroverzními rozhodnutí, mimo jiné to byl právě on, kdo v prvním stupni odsoudil za vydání Hitlerova díla Mein Kampf Michala Zítka. V odborných kruzích má pověst jednoho z nejméně kompetentních soudců v Praze.