Český národ v ohrožení

Říká se: Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. Dlužno dodat, že tato výzva k osvojování si cizích řečí nerozlišuje, jakým jsi člověkem. Je snad lidem prospěšné, mluví-li někdo třeba pěti jazyky a je darebákem? Takovou otázku si málokdo klade za rostoucího znemravňování dirigovaného neobolševiky (spolu s kolaboranty mají v Čechách souhrnný název "sameťáci"). Bohužel, současná výdělkářská a poživačná společnost bere rodinám čas na výchovy dětí a ve školách se překrucují dějiny a převažují vzdělávací procesy, včetně výuky cizích jazyků. Dorůstají tak generace vzdělaných, ale nemravných a snadno koupitelných lidí, pachtících se za přízní reklamou ověnčené ciziny. Přesně to potřebují neobolševičtí globalizátoři a jim zatím přisluhují Němci, k ovládání jednotlivců a národů. Nejlépe jim vyhovují světových jazyků znalí a moderní technologie chápající otroci, počínaje pracovníky řídícími (tzv. manažéři) výrobu a obchod na globální plantáži. Hrdí vlastenci, kterým jsou na prvním místě v životě tradiční vznešené ctnosti, rodina, jejich národ a stát, jsou pro světovládné plantážníky nepoužitelní, ne-li přímo nebezpeční.

Čech žijící na historickém území svého českého státu, nepotřebuje znát žádný cizí jazyk. To je zásada! Je doma a je věcí jen jeho osobních zájmů a svobodné vůle, s kterými příslušníky jiných národů si chce popovídat v jejich mateřštině. Nepotřebuje se ani domlouvat řečí svého zaměstnavatele, je-li tento cizinec, jak je stále běžnější ve zlodějské samet'ácké době. Cizinci, podnikající v českém státu, mají hovořit česky nebo jednat prostřednictvím tlumočníků. Nesmí se již nikdy opakovat, aby se Čech ve své zemi musel učit jakémukoli cizímu jazyku. Taková povinnost je vnucováním nadvlády, jako to Češi zakoušeli od Němců. Když se cizinec zdržuje na území jiného národa a nesnaží se mu přizpůsobit, tak je to horší než neomalená drzost, nebol se to v budoucnu může stát předpokladem okupace. Je známo, kolik stojí úsilí a času osvojit si dobře cizí jazyk. Jen málokdo a zpravidla je-li od dětství v zahraničí, v tom dosáhne dokonalosti. Roztahovačný nepřizpůsobivý cizinec má jazykovou výhodu proti domácímu člověku, může-li mu z politických nebo hospodářských důvodů diktovat svoji vůli. Takové možnosti připravují sameťáci cizincům v Čechách. A tito využívají a přinucují Čechy mluvit jim cizími jazyky. Dominující cizinec si ušetří námahu a výdaje, které by jinak musel vynaložit na naučení se češtině nebo na tlumočníka. V komunikaci má navrch a zneužívá toho proti tomu, kdo se musí učit jeho mateřštinu. Nepochybně to umocňuji jeho panský pocit, když se Čech ve své zemi před ním kroutí a hledá slova, aby něco vysvětlil

Bez donucení (vzpomeňme na nedávný odpor k ruštině) se Čech sám rád učí cizím jazykům pro své kulturní a vědecké zájmy, nebo proto, že jezdí do zahraničí anebo ze zdvořilosti k turistickým návštěvníkům. Je to výraz české zvídavosti a dobré vůle za předpokladu, že není narušována komunikativní úloha českého jazyka na českém území. Jen nepřátelští nebo drzí cizinci, čeští zrádci či hlupáci zpochybňují nepsaný prastarý zákon, že na území českého národa a jeho státu se smí veřejně používat jedině čeština. Výjimku z něho mají jen turisté, kteří jsou v Čechách krátkodobě. Kdyby české rodiny v minulosti nedodržovaly tento zákon, český národ by již neexistoval a jeho stát by byl vymazán z mapy Evropy, jak se o to neustále pokoušejí Němci. Nebo si myslíte, že není zapotřebí důrazně odmítnout revanšistický pokřik tzv. sudetských Němců, psaní dvojjazyčných veřejných nápisů atd.?

Odpovím zvoláním s trochou patosu. Český lide, sametáci ti ukradli většinu českého národního majetku (surovinové a energetické zdroje, zpracovatelský a výrobní průmysl, dopravní a komunikační spoje, námořní plavbu atd.), sahají i na tvé vodní toky, lesy a zemědělskou půdu, a dokonce na tvoje duchovní dědictví. Jestliže nezarazíš tento zhoubný proces, strpíš prznění českých dějin a necháš se připravit i o svou mateřštinu, pak bude veta po českém národu!

17. 7. 2002

Pavel Vyskočil

 

 

Kdo je sameťák?

Myslel jsem , že je každému jasné, co je to za individuum , když se řekne "sameťák". Z tohoto omylu mě vyvedlo několik prosťáčků dotazem, zda také Havel patři k sameťákům.

Podle výsledků letošních voleb, v nichž dostaly ještě příliš mnoho hlasů politické strany, zavlékající český národ a jeho stát do nového Sovětského svazu, pardon, do neobolševické Evropské unie, je lehkověrných /méně laskavě - prostoduchých/ Čechů značná sila. Dostatečným důvodem pro odmítnutí Evropské unie je její podpora Německem, a to i kdyby nebyla dalším nebezpečím její byrokracie pod vedením zlatorudých neobolševických komisařů. Český národ může vítat jen rovnoprávnou spolupráci národů Evropy, bez ztráty suverenity svého státu.

Kdysi jsem v několika článcích pro Nedělního Hlasatele popsal typ Kulíka, českého občana, který snadno podléhá politické propagaci, tj. cílenému ovlivňování lidi ideologickou výchovou, propagandou a agitací. Informace vložené Kulíkovi do hlavy, pak urputně hájí. Výskyt velkého množství lehkověrných Kolíků podléhajících neobolševismu, je obžalobou Němců a bolševiků, nikoli výčitkou českému národu.

Ve dvou světových válkách Němci vybíjeli neněmeckým národům vlastenecké rodiny a inteligenci. Porobeným vnutili kolaborantství /protest tehdy znamenal smrt, dnes nouzi/ a svou šovinistickou hloupostí vytvořili v Evropě prostor pro řáděni bolševiků. Němci zavinili vznik Sovětského svazu a jeho rozpínáni až do nového děleni sfér zájmů v roce 1990. Za okupace českých zemi od roku 1938 /okleštili stálé jádro českého státu mnichovským diktátem na přání tzv. sudetských Němců/ do roku 1945 Němci programově vyvražďovali české vlastence. Tím do budoucna podlomili život českého národa nejzhoubněji, ještě více než loupeží jeho národního majetku.

Ničení samostatně myslících nositelů národního sebevědomí a sebeurčení, kteří jsou opakem Kolíků, vede k zániku národa a jeho státní organizovanosti. Nedostatek vlastenectví zapříčiní vykradeni majetku národního státu a nakonec i ztrátu jeho suverenity. proti českému státu byl tento zhoubný proces otevřeně zahájen po roce 1989 tak zvanou "sametovou revolucí". Předtím bolševici a jejich rudí komisaři zjistili, že se jim nepodaří ovládnout svět komunistickou ideologii šířenou ze Sovětského svazu. Všimli si touhy evropských národů po hospodářské prosperitě a snah o spolupráci. Již jako a financemi čarující neobolševici se chopili organizování těchto snah ve svůj prospěch, tak jako jejich bolševičtí předchůdci zneužili tužeb národů po míru a sociální spravedlnosti na začátku 20. století. Na prahu 21. století se neobolševici snaží vytvořit nový Sovětský svaz pod názvem Evropská. unie. Dříve si Německo se Sovětským svazem vymezovalo sféry zájmů zvnějšku, nyní si je chce prosadit uvnitř Evropské unie. Kromě jiného, německé zájmy předčasně odhalil pokřik tak zvaných "sudetských Němců", kteří zradili český národ, z jehož zdrojů žili do porážky Německa v II. svět. válce /k tomu podrobněji článek Kdo byli a kdo jsou "sudeťáci", Nedělní Hlasatel 23. 5. 1999,str. 9 an./. Až nastane vhodný čas /to jest, bude připraven!/, německé hospodářské a národnostní rozpínání se opět stane důvodem k opanováni území neněmeckých národů, hlavně Slovanů.

Řekne-li se v Čechách "sameťáci", znamená to všechny neobolševiky a jejich kolaboranty, podporující zavlékání českého státu do Evropské unie. Kulící jsou lidským stádem poslušným příkazů neobolševiků, protože nemají a pro umlčování vlastenců nemohou mít české národní vzory. Sameťáci, to jsou lživí politikové /srov. Otazníky nad konferencí v Praze , Nedělní Hlasatel 14. 1. 2001, str. 2/, podvodní podnikatelé /svou. Češi dříve patřili mezi nejbohatší národy, Nedělní Hlasatel 19. 11. 2000, str. 5/, draví restituenti, odnárodněná byrokracie spod. Sameťák, ačkoli je falešným elitářem, vydává se za demokrata a hlásí se k levici nebo pravici či středu, což je velmi matoucí označování /viz knížku Věk ideologii, Praha 1995/. Sameťák mluví o převratu v roce 1989 nikoli jako o sametovém podvodu, ale o "sametové revoluci" a má z ní prospěch. Sameťák vždy "směřuje do Evropy", k rozvratu národa podporuje příživné menšiny, vitá cizí přistěhovalce, schvaluje rozkrádání a levný výprodej českého národního majetku, kteroužto zlodějnu označuje za privatizaci a tržní hospodářství. Zeptáte-li se sameťáka, kým je, odpoví vám, že je Evropanem. To vám sice řekne i Kolík, ale ten ze sametového podvodu nemá a nebude mít žádný prospěch.

 

1. 7. 2002

Pavel Vyskočil

 

Tuneláři pod ochranou říše

Čtenáři mi laskavě prominou silnější slova. Bez nich by byla kritika sameťáků (neobolševiků a kolaborantů) jaksi nevýstižná. Cožpak lze nazvat jejich kšeftování s českým národním majetkem slušně? Tunelování; korupce, podvody, krádeže spod. jsou pro jejich počínání pouhé eufemismy. Letmo mě napadá prohlašováni neobolševických gaunerů např. Havla vůči USA Československo nepotřebuje vaši pomoc, ale dejte ji Sovětskému svazu, Dlouhého k veřejností - ocelárnu Poldovku musíme privatizovat, byt' za jednu korunu (tj. nyní cca 1/38 US dolaru při výprodejových kurzech koruny zahájených Klausem). Výčet zhovadilostí poškozujících český národ je na celou tlustou knihu. Obsáhlou kapitolou by byl jen popis skrytého vysáváníbank a jiných podniků, aby se pak před zhroucením zase napumpovaly penězi ze státních rozpočtů. V nich se mj. rozpustil fond sociálního zabezpečeni, který vytvářely generace Čechů. Nejnovějším darebáctvím sameťácké vlády. (nerozhoduje, zda je v jejím čele Zeman nebo Klaus, či jiný sameťák) je postoupení ruského dluhu ve výši 92 500 000 000 Kč jakési soukromé společnosti (Falcon Capital), z čehož Česká republika získá pouhých 20 000 000 000 Kč. Co dělají státní zástupci a policisté, že všichni vykradači národního majetku nesedí za mřížemi a "jejich" majetek není zabaven, byť ho převedli na kohokoli?

Jak jsem zdůvodnil v článku O vlastenecké frontě popáté (Nedělní Hlasatel 2. září 2001), sameťácké zlodějské zákony jsou neplatné. Ostatní zákony a předpisy nižší právní sily, které neupravují devastaci českého národního hospodářství, jsou vesměs zmatené. Kromě rozporuplností se v nich projevuje diletantismus sameťáků dvojím způsobem - četností a amorálností. Všude vládne a do všeho žvaní sameťácká byrokracie. Pod diktátem sovětských bolševiků komunisté plánovali a řídili rozvoj národního hospodářství do zbytečných detailů a s chybami. Odbornost byla často nahrazována rudou stranickou knížkou. V řídících státních orgánech byla zaměstnána spousta lidí. lak si úřednici přidělávali práci, rostl dále jejich počet. Z toho důvodu byla čas od času přijímána opatřeni na snižováni úřednického aparátu, ale zpravidla marně. V sametovém podvodu (od roku 1989) většinou titíž úředníci se zbavit starostí o národní hospodářství tím, že ho zničili. Nyní státní orgány neřídí podniky a přesto je všude ještě více úředníků než za komunistů. Můžeme říci, že sametový podvod je vítězstvím neobolševické a kolaborantské byrokracie.

 

(Údaje o ruském dluhu jsou z ČTK.)

Pavel Vyskočil