Mezinárodní eurokritický kongres

 V červnu 2003 se má konat referendum o vstupu České republiky do Evropské unie. K této tematice uspořádaly iniciativy odpůrců tohoto vstupu v Praze v Michnově paláci (sídlo České obce sokolské) dne 8. února 2003 Mezinárodní eurokritický kongres. Pořadateli kongresu byli Mgr. Petra Edelmannová a Pavel Sedláček za Národní stranu a ing. Dalibor Plichta za iniciativu "Věrni zůstaneme" za podpory těchto organizací: Euro-objektiv, Euroskeptik, Občané proti EU a Národní strana. Na kongresu byly předneseny přednášky na následující témata:

  1. demokratičnost a nebezpečí referenda všeobecně, v návaznosti na vzdání se státní suverenity, právní i faktické a národní svrchovanosti ve prospěch nadnárodní organizace či jiného státu,
  2. možnost zpochybnění referenda a zpochybnění jeho demokratičnosti vzhledem k nevyváženosti vládní informační kampaně, která bude referendum předcházet a vzhledem k diskriminaci eurokritických názorů,
  3. zkušenosti s referendy, kampaněmi k referendům, zkušenosti z členských států EU, které přistoupily na základě národního referenda, zkušenosti s vedením kampaní,
  4. přípravy na referendum, mediální kampaně v uchazečských státech, výměna zkušeností s kampaněmi v jednotlivých uchazečských státech, spolupráce, koordinace.

Jako hosté se kongresu zúčastnili i zahraniční hosté a zástupci pražského diplomatického sboru: velvyslankyně Portugalské republiky její excelence Ana Martinho, zástupci velvyslanectví Norského království a Rumunské republiky. Kongresu poslaly své zdravice následující organizace: frakce Evropa národů při Evropském parlamentu, evropská organizace TEAM - antimaastrichtská aliance, italská Liga severu, belgické organizace Národní fronta a Nová belgická fronta, Portugalská národní strana, dánské Občanské hnutí proti EU, Britská národní strana, Francouzské křesťanské hnutí, Švédská demokratická strana, časopisy Rivaral a Bastilon. Veškeré jednání bylo simultánně překládáno do angličtiny.

Otvírací projev přednesl za organizátory Pavel Sedláček. Uvedl, že inspirací k uspořádání Eurokritického kongresu v Čechách byly podobné kongresy v jiných evropských zemích, zejména nedávný kongres ve Švédsku. Vyzval účastníky k jednotě a ne rozpolcenosti, vyzval je, aby se ve svých presentacích věnovali zejména eurokritickým tématům, kterých se konference týká, a neuchylovali se k okrajovým tématům. Uvedl, že smyslem konference je, aby české eurokritické hlasy bylo slyšet jak u nás doma, tak v celé Evropě i mimo ni, a to bez ohledu na zjevnou diskriminaci eurokritických hlasů se strany vládnoucího režimu, ať už po stránce finanční, tak z hlediska přístupu ke sdělovacím prostředkům. Uvedl, že zatímco na podporu propagace vstupu do EU chce vláda věnovat až 200 milionů Kč, podpora euroskeptických iniciativ byla zamítnuta. Přesto se nesmíme vzdávat a musíme bojovat.

Mgr. Petra Edelmannová (Národní strana) ve svém vystoupení uvedla, že původní projekty Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství uhlí a oceli vedly k ekonomické integraci Západní Evropy aniž by omezovaly suverenitu jejich členů, a proto pro přistoupení k nim bylo rozhodováno vládami jednotlivých zemí bez nutnosti referenda. Upozornila, že většina občanů, kteří souhlasí se vstupem do EU současně vznáší námitky ve stylu: "ano, ale ...". Takové lidi je nutno informovat, že zde žádné "ale" neexistuje - přistoupením k EU přijímáme všechny její podmínky bez výhrad a to nevratně - žádný oficiální postup pro vystoupení z EU totiž neexistuje. A občan neměl možnost se např. formou voleb k problematice EU vyjádřit - sekretariáty všech vládních stran totiž podporují vstup do EU, rozdílnost názorů neprobíhá podle politických stran, ale napříč politickým spektrem. A vzhledem k nedemokratičnosti orgánů EU tak dobrovolně předáme byrokratickým a expertním orgánům - eurokracii -svou národní suverenitu. A jejich hlavním programem je zglajchšaltování všech občanů EU do jedné linie a jejich postupná denacionalizace - v konečném stadiu ani národy ani národní zájmy nebudou existovat.

Pavel Sibřina vystoupil za Internetovou iniciativu Euroobjektiv. Poukázal na rozdíly mezi integrací amerických států do Spojených států amerických - zemí, kde obyvatelstvo tvoří poměrně homogenní celek, takže národní tradice, nemluvě o národní suverenitě, není významná. Přesto USA projevují úctu k nově přijatým státům připojením hvězdičku ke státní vlajce, zatímco EU ani podobnou formu úcty nemá zapotřebí. Uvedl, že ani jejich žádost o finanční příspěvek na jejich kampaň nebyla akceptována.

František Červenka vystoupil jménem organizací sjednocených do sdružení "Občané proti EU": Akce národní obnovy, Národní sjednocení, Národní myšlenka, Euroskeptik a Lipový kříž. Zopakoval, že v demokratickém prostředí by nejméně polovina z prostředků určených pro objektivní informování občanů o EU měla připadnout jejím odpůrcům, zvláště, když vládní propaganda je plně věnována opaku. To ukazuje na nedemokratickou podstatu těch, kteří nám tu již 12 let vládnou. Arogantní přístup Ministerstva zahraničních věcí označil jako zločinné jednání hodné diktátorského režimu.

Přiblížil účastníkům projekt protiintegračního informačního centra pro objektivní informování českých občanů. Oficiální zamítnutí žádosti dosud nepřišlo, ale přednášející slíbil, že v případě zamítnutí připravuje jeho sdružení rozhodné kroky na mezinárodní scéně. Současně zmínil případnou připravovanou demonstraci před Černínským palácem. Současně slíbil současné loutkové vládě a ostatní vlastizrádné representaci, že skončí před národním tribunálem za vlastizradu. Případný vstup do EU takovou vlastizradou je.

Zmínil, že současná eurokracie je světem ovládaným zednářskými lóžemi a Socialistickou internacionálou. Po našem vstupu do EU odhodí svou demokratickou tvář a rychle přitvrdí, vždyť mezi nimi jsou přední představitelé komunistického terorismu - např. německý ministr zahraničí Joschka Fischer. Jejich cílem je plné popření základů křesťanské morálky - podpora potratů, eutanázie, registrovaného partnerství homosexuálů.

Současně vyzval všechny přítomné k jednotě všech organizací, které representují, a ke zpochybnění referenda z těchto důvodů:

Za iniciativu Euroskeptik vystoupil David Hanák. Uvedl, že v jeho organizaci, provozující Internetové stránky, pracují převážně 3 lidé, členové různých parlamentních stran, sám je členem ODS. Hlavním nebezpečím EU jsou ochranářská opatření, která ničí volný trh. Národ je podle něj překážkou k realizaci svobody jednotlivce, ale přesto je jedním z východisek k demokracii. Oni vycházejí z anglosaských premis svobody jednotlivce, zatímco EU je podřízena etatistické kontinentální regulaci v duchu Francie a Německa. Odmítají spolupráci s fašistickými a komunistickými silami.

Za Slovanský výbor vystoupil doc. Jan Minář. Mimo jiné zmínil ponižující podmínky vstupu - zatímco např. v Dánsku je možný jako ochrana před německou expanzí zákaz prodeje půdy cizincům navždy, u nás to bude platit pouze 7 let. Uvedl, že 3 % českých poslanců v Evropském parlamentu (24 lidí) nedokáže obhájit české národní zájmy, zejména po zrušení práva veta pro jednotlivé členy. Ukázal na to, že je občanům falešně předkládána EU jako jediná alternativa. Ukázal i na usnesení Evropského parlamentu k revizi Benešových presidentských dekretů, který je hrubým vměšováním do vnitřních věcí ČR a nepřímou deklarací právní kontinuity EU s nacistickou Třetí říší. Stejně jako nacisté je nadnárodní kapitál ovládaný zejména z Německa schopen v rámci globalizace riskovat zničení většiny lidstva nebo života na zemi vůbec. Charakterizuje je snaha o revizi výsledků druhé světové války - NATO a EU se aktivně podílely na rozbití Československa, Sovětského svazu, Jugoslávie, v posledním případě agresivní válkou. Nejde  nic jiného než o obnovu Hitlerovy Nové Evropy - dodnes neuznalo Německo neplatnost mnichovského diktátu.

Do ČR má přijít 5000 cizích úředníků, dohlížitelů, nových říšských protektorů, důsledkem má být i zdvojnásobení ceny bytů. Z České republiky opět vznikne okleštěný protektorát, z Čechů služky a pacholci. Již dnes klesla produkce zemědělství na úroveň roku 1938. Projekt EU je nedemokratickým diktátem - již dnes máme nejvyšší nezaměstnanost a nejnižší porodnost v historii. EU znamená bídu, vymírání a zánik českého národa. Velkým nebezpečím referenda je možná manipulace výsledků. Vyzývá občany, aby se zúčastnili referenda a řekli tam své rozhodné NE.

Jako zahraniční host vystoupil zástupce litevské organizace Nezávislost - mimo Evropskou unii Jānis Sils z Rigy. Srovnal situaci v Litvě a u nás - v obou zemích jsou hromadné sdělovací prostředky ovládány eurooptimisty. Na rozdíl od nás zní silněji argument pro vstup do Unie jako záruky bezpečnosti před Ruskem - na druhé straně si uvědomují, že EU bude vlastně obdobou Sovětského svazu, pouze s dominancí jiného jazyka a jiných prostředků. Současně ukázal, že vstup Litvy do EU je v příkrém rozporu s přijatou ústavou Litvy, proto si musí zastánci integrace hledat řadu neústavních prostředků jak to obejít.

Za sdružení "Věrni zůstaneme" vystoupil ing. Dalibor Plichta. Zahájil citací americké ministryně zahraničních věcí Madelaine Albright-Korbelové z 14. července 2000: "až budete v NATO, bude úplně jedno, která strana u vás bude vládnout". Tak vypadá představa současných světových despotů o národní suverenitě. Přednášející dává přednost výstavbě dlouhodobých koncepcí a hledání východisek pro jinou podobu vzájemné spolupráce evropských národů. Ne tu, kdy se Německo a Francie snaží prostřednictvím uměle vytvořené supervelmoci - EU - prodat svůj imperiální program. Přitom nepředstavují ani zájem evropských států ani evropských národů. Základem všeho je řada falešných ideologických mýtů zastírajících podstatu věci.

Přirovnal to k prodeji zbytečného zboží, které nikdo nepotřebuje. Čím zbytečnější zboží, tím nákladnější reklama, navíc v tomto případě placená z daní občanů. Přitom údajný profit, vliv a moc nemusejí mít nic společného s obecným dobrem. Je-li vliv a moc v rukách technokratických elit, potom jde obecné dobro stranou.

Jedním z mýtů je údajný demokratismus EU. Mlčky se ale podporuje něco jiného. Tiše podporuje, jak její členové, Němci, vykupují veřejné sdělovací prostředky v zemích střední a východní Evropy a tak bráním tamějším národům ve svobodném informování občanů a ochraně jejich legitimních zájmů. Za falešnými řečmi o lidských právech se tiše mlčí o právu národů hájit své vlastní zájmy ve vlastním tisku. Vrcholně to ukazuje výrok Petra Pitharta: Evropu si rozvracet nedáme. Svou komunistickou minulost nezapře. A tak se současně žvaní o demokracii a ruší právo veta členských států při rozhodování evropských orgánů. Demokracie je věcí veřejnou, ale legislativa EU se ve skutečnosti odehrává kabinetním způsobem za zavřenými dveřmi a za mocného lobování nadnárodních koncernů. Demokratizace EU je odsouzena být pouhým mýtem. Obecně platí: velké superstáty = méně demokracie, méně tolerance.

Konečně samo slovo  i n t  e g r a c e , tedy včlenění, vyjadřuje podstatu věci - je to pravý opak spolupráce.

Dalším mýtem je, že suverénní národy jsou přežitkem. Zatímco v celém světě se stále další národy emancipují, eurokraté se snaží národní suverenitu potlačit. Ovšem ne pro všechny národy! Zatímco němečtí politici oslavují sjednocení vlastního národa, snaží se ostatní národy násilně odnárodnit. Příkladem je německý velitel NATO ve Střední Evropě - podle něj musí opět Německo převzít svou mezinárodní odpovědnost - stejně jako za nacismu. A tento Hitlerův pohrobek dostal od Havla české vyznamenání! Prostě jablko nepadlo daleko od stromu - z kolaborantské rodiny těžko vzejde skutečný vlastenec.

Konečně - nejhorším mýtem je falešné tvrzení o evropském národu - ve skutečnosti nic takového neexistuje a nejspíše se to ani nepodaří uměle vytvořit.

Po tomto vystoupení následovala polední přestávka.

Bohužel po pádu komunismu zachvátila tuto zemi vlna intolerance a fašismu *). Věřil jsem, že po odchodu jeho hlavního nositele z presidentské funkce tento duch z našeho života postupně vymizí, ale bohužel jsem se mýlil. A tak zatímco dopolední jednání kongresu skončilo úspěšně a bylo velkým přínosem, po polední přestávce zvítězil duch intolerance. Nejprve vystoupil předsedající schůze, že se na výzvu některých zúčastněných distancuje od prohlášení iniciativy Občané proti EU, naštěstí jménem svým a ne jménem všech. Zjevně na přání kolaborantského prorežimního sdružení Euroskeptik presentovaného panem Hanákem. Od pana Hanáka mne podobný přístup nepřekvapil, ale od předsedy strany, která má ve svém programu "důsledné postihy propagace nacismu, fašismu a komunismu" ano. Pravda, jeho vystoupení nebylo propagací fašismu, ale přímo jeho projevem. Bohužel musím konstatovat, že jako organizátor svou pořadatelskou roli nezvládl. Jak potom mám chápat heslo jejich strany: Věřte nám, my nikdy necouvneme?

Jinak je tomu u sdružení pana Hanáka. I on deklaroval, že odmítá spolupráci s fašistickými a komunistickými silami. To říkal člen ODS! Strany, pod jejíž ochranou proběhla většina politických procesů 90. let (viz např. zde, zde, zde), které jsou naprosto analogické politickým procesům vedených komunisty v 70. a 80. letech (s 50. lety samozřejmě srovnávat nelze), případně přímo nasazení fašistických bojůvek (viz zde). Buď byli přímo vládní stranou nebo podporovali režim prostřednictvím opoziční smlouvy. Strany, která podporovala v nejvyšší funkci člověka, který osobně organizoval zločin, který je porušením všech elementárních zásad lidskosti (viz zde). Konečně, pokud se chce tak významně distancovat od komunismu, proč nezajde na prakticky kterýkoliv orgán své rodné strany včetně vedení a poslaneckého klubu a přítomné komunisty prostě nevypráská? Tím by si mou úctu zasloužil, ale svým projevem intolerance na euroskeptickém kongresu určitě ne.

Zbytek konference se až na výjimky utopil v diskusi na okrajová témata.

Evropou obchází strašidlo manipulace, intolerance, fašismu a nacistické třetí říše. Když na sebe vzalo formu dalšího nadnárodního superstátu postaveného na stejných základech (viz třeba zde, zde a zde), nepřekvapilo mne to, ale nečekal jsem jeho vystoupení na Mezinárodním eurokritickém kongresu.

Jiří Šoler

Praha, 9. února 2003