MALÁ ABECEDA O EU A JEJICH OSIDLECH

Bludy propagandy ve světle pravdy

Informační centrum EU (ICEU) začalo v minulém roce, tj. v roce 2002 chrlit na veřejnost své podivné a zkreslené názory na tzv. Evropskou unii, samozřejmě v tom nejlepším světle nepřipouští žádný negativní prvek. Jaký je tedy cíl ICEU? Či co je smyslem této organizace? Na to lze odpovědět celkem jednoduše, zmanipulovat veřejnost pro vstup do EU. Tak nám tato instituce mlží, zkresluje a dezinformuje veřejnost a jak by také ne, vždyť je to instituce zřízená proto, aby dotlačila onu již zmíněnou veřejnost k tomu, aby ta posléze, řádně zmanipulovaná a blbnutá hlasovala pro vstup do pochybného nadnárodního molochu.

Letáky ICEU jsem objevil v jedné turistické informační kanceláři v Pardubicích, a tak jsem se rozhodl, že jim začnu jejich informace předělávat v neprospěch EU a musím říci, že to není zase tak složité. Jeden z těchto letáků se jmenuje "Co je to EURO? TZV. JEDNOTNÁ MĚNA." Samozřejmě, že jsem vycházel z toho, co již dříve napsali jiní autoři o EU a nadnárodních společnostech a nadnárodním systému například pánové Josef Tomáš a Jaroslav Voříšek v týdeníku Politika, který bohužel nyní již nevychází. Musím také říci, že jsme půl roku pobýval v EU, a to ve Francii, takže vím, že tzv. EU není nic dobrého pro žádný národ a ty potíže s tímto již zmíněným molochem samozřejmě existují, ostatně o tom by mohl povídat jeden můj známý, exulant, který v této zemi žije...

Co je tzv. jednotná měna EURO?

EURO je vysoko nadhodnocená nekvalitní měna takzvané Evropské měnové unie. Od 1. ledna 1999 ji přijalo 11 členských bohužel ekonomicky nesvéprávných států, v jejichž zemích nemá v žádném případě slovo národní parlament, vláda či lid, ale zednářské lóže a Mezinárodní měnový fond. V MMF mají nejhlavnější slovo sionisté, Rotschildovy trusty a ILUMINÁTI, kteří za tímto účelem zavedli Světovou banku. Cílem zavedené Evropské měnové unie a následně i měny zvané EURO je ovládnutí ekonomik, získání kontroly nad nimi, což povede k neustálému zvyšování zisků pro svobodné zednáře, sionisty, již zmíněné Rotschildovy trusty, MMF a také pro různé bankéře, zejména ze Světové banky. Na straně obyčejného občana jednotlivého státu EU to povede ke ztrátě, neustálému okrádání, zdražení životních potřeb. Jednoznačně tedy řečeno tímto protinárodním internacionalistickým a kosmopolitním aktem chtějí zednáři a sionisté uvrhnout národy Evropy do naprosté finanční podřízenosti, tedy do ekonomického otroctví.

Jakou má EURO oficiální zkratku?

Oficiální zkratkou pro EURO je ERU a tento typ zkratky byl zaveden zejména z psychologického důvodu. Tedy byl zaveden co nejjednodušší a nejsnáze zapamatovatelný. Zde je již jistý zájem připravit občany na novodobé otroctví, neboť zednáři a sionisté správně tuší, že většina jedinců je snadno podmanitelná a líná na odpor, navíc o svém osudu nepřemýšlí a ani nedokáže přemýšlet. Většina jedinců je pouze konzumně zainteresována, jejich každodenním zájmem je pouze materiální potřeba

Jaký má EURO oficiální znak?

Znak (symbol) € nové jednotné měny mající podobu písmene E proťatého souběžnými vodorovnými čarami plní tutéž funkci co zkratka. Inspiraci k jeho vytvoření prý mělo být řecké písmeno epsilon a znak EURA prý má obsahovat odkaz ke kolébce civilizace. Ve skutečnosti je to jenom zástěra složená z bezvýznamných frází a de facto jde pouze o likvidaci tradičního pojetí evropské civilizace a posléze zkosmopolitnění Evropy. Znamená to tedy likvidaci evropských národů jako takových, které nemají nic společného s euroasijským kontinentem, a to dokonce ani mentálně.

Jak dostala jednotná evropská měna název EURO?

Otázka by měla také znít: Proč dostala tento název? Nuže, tento stupidní název dostala tato měna z toho důvodu, aby se, jak již bylo zmíněno, snáze zapamatovala, poněvadž čím blbější název, tím se snadno u široké masy uchytí. Proto také pochopové Rotschilda a svobodných zednářů na zasedání tzv. "Evropské rady" v prosinci roku 1995 roku tento název vymysleli. Zda se jmenuje ve všech zemích tato měna stejně na tom v podstatě nezáleží, samozřejmě, že jmenuje, důležité ale je, že má spíše nevýhody, než-li výhody, jak už bylo výše zmíněno.

Jaké to je používat EURO v běžném platebním styku?

Na první pohled se zdá, že je to úplně stejné jako s národními měnami, ale to je omyl. Ve Francii na to lidé doplácejí tím způsobem, že když jdou nakupovat, zjistí, že v přepočtu na franky utratí podstatně více než dříve. Podobné problémy začínají mít i Němců, ba co víc ekonomika jde silně dolů, je to dáno také tím, že díky společné měně EURO pro západní Evropu došlo k neblahé provázanosti s ekonomicky chudými státy - s Itálií, Španělskem, Portugalskem a Řeckem. Jedinou výhodou je pouze to, žer když se jede z jednoho státu EU do druhého, netřeba hledat směnárnu. Výjimkou jsou pouze státy jako je Dánsko, Velká Británie, zde EURO zavedeno nebylo.

Hodnoty mincí, které známe jsou: 1 a 2 € a 50, 20, 10 5, 2 a 1 ¢. Vyrobeny jsou z vysoce nekvalitní suroviny - z niklu galvanizovaného bronzem či případně chrómem. Obdobně vyrobeny jsou mince v jiných evropských zemích, např. u nás v ČR, Polsku a Maďarsku. Avšak hodnoty euromincí je vysoce nadhodnocena. Bankovky mají hodnoty 500, 200, 100, 50, 20, 10 a 5 €. Jsou vyrobeny z obdobného materiálu jako bankovky u nás možná o něco důkladněji jsou pojištěny různými prvky proti padělání. Taktéž jsou silně nadhodnocené jako je tomu u mincí.

Vzhled bankovek EURO

Návrh vzešel od jistého Roberta Kaliny z Rakouské centrální banky (Rakušana českého původu). Na bankovkách hrají roli architektonické motivy, mosty, brány, okna, což jednoznačně svědčí o zednářském pozadí celé tzv. Evropské unie. Zde se nejčastěji projevují symboly zednářské moci.

Vzhled mincí EURA

Prakticky nic zvláštního, je tam většinou zobrazena jistá část Evropy, v níž se nacházejí státy sdružené v EU. Objevují se zde také pěticípé hvězdy, což jasně dokazuje, že jde o zednářské soustátí. Na druhé straně je pak symbol nesvéprávného státu ovládaného zednáři

Jak se tedy vybíraly návrhy pro bankovky a mince EURO?

U bankovek a mincí EURO se samozřejmě jednalo o symbolické vystižení moci, která vládne v EU, a proto byly vybrány takové návrhy, jaké známe - to znamená mosty, stavby atd. a na mincích samozřejmě pěticípé hvězdy a mapa části Evropy. O umělecké ztvárnění šlo až v druhé řadě.

Možnost vyjádřit se k návrhu mincí a bankovek prý dostala také veřejnost

Ano, dostala a prý ve velkém rozsahu, ale nejdříve byla psychologicky zpracována médii - tzn. Televizí, rozhlasem a částí tisku, tedy tou novou větší částí. Aby postoj veřejnosti byl onomu tématu zvanému EURO co nejpřijatelnější, je tato otázka líčena v co nejoptimističtějším světle a vždy jsou upřednostňovány domnělé výhody a věci naprosto kladné. Neexistuje, aby média pustila na veřejnost cokoli záporného o tomto tématu. Nutno říci, že je již předem vyloučen a odsunut do ústraní jakýkoli záporný názor, jelikož je pro zednářské kasty nepřijatelný. Co se týká spotřebitelských organizací nevidomých a slabozrakých či jiných , ty jsou v podstatě nuceny se přizpůsobit, aby vůbec mohly nějak fungovat a mnohdy ani to nebude stačit.

Opatření přijatá proti padělání bankovek a mincí

Samozřejmě, že každý systém či režim si svá platidla pochopitelně chrání proti padělání. V poslední řadě tak činí pomocí vodoznaků fluoreskujících vláken či bezpečnostního proužku z nějakého drahého kovu, nejčastěji stříbra tenčího než staniol, ba dokonce tenčího než nejjemnější cigaretový papír. Není to však děláno kvůli tomu, aby nebyl padělateli poškozen běžný občan, je to děláno proto, aby se následkem množících se padělaných peněz nezhroutily kosmopolitní bankovní systémy svobodných zednářů a sionistů, a tím de facto i jejich moc.

Úprava prodejních automatů a jiných přístrojů přijímajících bankovky a mince

Touto záležitostí je bezpředmětné se zabývat, jestliže jsou vyráběné přístroje na peníze, pak je jasné, že budou přizpůsobeny i měně EURO, poněvadž tyto přístroje přinášejí zisk.

Tzv. harmonogram přechodu na EURO

1. ledna 2002 byly národní měny nahrazeny bankovkami a mincemi EURA a započala tím pádem likvidace národních měn jednotlivých států EU, a tím pádem byla absolutně zničena nezávislost těchto států. Bankovky národních měn jsou dnes již dobré tak pro sběratele.

Proč zavedení bankovek a mincí EURO trvalo tak dlouho (čekací doby byla do roku 2002)?

Na to je jednoduchá odpověď. EU má poměrně velkou rozlohu a i když odpočítáme Velkou Británii, Dánsko a Švédsko, je to přece jen velký lán země, takže než vyrobí potřebné množství peněz tak, to chvíli trvá a potom rozvoz také není za moment. Navíc také jim trvalo, než-li přišli na to, jaké motivy jim budou vyhovovat. Dále, jak už bylo zmíněno, bylo také zapotřebí provést mediální kampaň. Co se týká poštovních známek oněch států, je zde situace podobná.

Jaká je hodnota mince EURO s jiným národním symbolem na zadní straně v jiné zemi EU?

Naprosto stejná, na motivu, jež se nachází na zadní straně, nezáleží

Rozdíl mezi EUREM a ECU

Jednoduchá odpověď zní: Za prvé ECU je v podstatě systém bankovních šeků, které byly zavedeny před EUREM. Za druhé to byla de jure a de facto příprava na zavedení EURA a příprava na pád národních měn a tudíž i příprava na vytvoření jednotného bankovního systému, který má za úkol mít pod kontrolou všech 11. států EU, čili dohled nad tím, zda dané státy plní poctivě funkci ekonomického vazala svobodozednářských lóží a Rotschildových trustů.

Daně a pokuty v EURO měně

Daně a pokuty v této měně jsou samozřejmě z hlediska řadového občana samozřejmě vyšší. Je tedy jasné, že dochází a bude docházet k nejrůznějším finančním katastrofám řadových občanů, z nichž někteří sáhnou k různým krajním řešením tzn. Ke krádežím a podvodům a v neposlední řadě i k sebevraždám.

INSTITUCE HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE (HMU)

Co je to Rada ministrů a Evropská rada a jakou hrají roli v hospodářské a měnové unii?

Tzv. Rada ministrů je složená z představitelů členských států, jejím smyslem je radit se, jak to udělat, aby bylo vše podřízeno přání MMF, Rotschildovým trustům, Světové bance a svobodozednářským lóžím. Zástupci se zde zajisté také radí, jaká použít represivní opatření proti neposlušným jedincům a organizacím. Co se týká tzv. HMU jde o zástupce z řad ministrů, kteří mají na starosti hospodářství a finance (ECO FIN). To znamená,že dělají vše proto, aby pro již zmíněné nadnárodní mafie vyždímali co nejvíce financí ze všech nesvéprávných evropských států.

Co to byl Evropský měnový institut (EMI)

Byl to přípravný orgán, který fungoval od 1.ledna 1994 až do 1.června 1998 pro finanční hlídací psi tzn. Evropský systém centrálních bank. Prakticky mnoho neznamenal a dá se říci, že sloužil jen jako nácvik toho, co je dnes. Evropská banka a Evropský systém centrálních bank jsou plně podřízeny MMF, SB, Rotschildovým trustům, svobodným zednářům a hlavně ILUMINÁTŮM a mají za úkol shromažďovat pro nadnárodní mafie finance, s nimiž jsou ovládány státy EU, které jsou tak v otrockém područí. Tzv. Maastrichtská smlouva, která k tomu dala podnět, jasně ukazuje, jakým je paskvilem, a tím je tedy jasné, kdo za ní stojí.

Odpovědnost Evropské centrální banky

Odpovědnost budou a mají mít bankéři Evropské centrální banky pouze ke svým chlebodárcům a těmi jsou již zmíněné zednářské lóže a kosmopolitní mafie, nikoli však k občanům států EU.

Jakou roli v HMU hraje Evropský parlament?

Evropský parlament má pouze za úkol schválit vše, co vyžadují již zmínění světovládci, ale jakmile se najde někdo, kdo v tomto parlamentu hlasuje jinak, než si již zmínění mafiáni představují, může mít tento poslanec potíže. Národní vlády a parlamenty mají tutéž funkci co Evropský parlament, ba ještě o mnoho horší.

Milan Dobrovolný, Krucemburk