Vox populi ― vox Dei

(Hlas lidu ― hlas Boží)

Po přečtení článku biskupa Malého v Acta Curiae č. 1/2003 mně dlouho trvalo, než jsem se z toho šoku vzpamatoval. Cožpak už pak biskup zapomněl na rok 1968, kdy on ― disident ― souhlasil, podepsal a po kostelích rozšiřoval také „nevhodnou“ petici 31 bodů Augustina Navrátila? Byla to petice z hlediska stranického establishmentu a některých tehdejších církevních hodnostářů krajně nevhodná, avšak prostým lidem mluvila z duše a podepsalo ji téměř 600 tisíc věřících i nevěřících občanů. Inu, v mládí revolucionář ― ke stáru dvorní rada ...

Říkají, že dnes máme demokracii. Všichni občané, tedy i věřící, mají podíl na utváření státu v atmosféře svobody. Hovoří o tom pastorační konstituce II. Vatikánského koncilu Gaudium et spes v § 31, rovněž tak katechismus katolické církve z roku 1992, kde se v § 1915 občané nabádají, aby se v pokud možno co největší míře účastnili veřejného života.

Jsme svobodní lidé bohem obdaření rozumem a vůlí, máme pevnou víru v Boha a horoucí srdce pro spravedlnost a svobodu: nenechejme se proto zastrašit žádnými bubáky! Biskupové mohou nám laikům přikazovat jenom ve věcech víry a mravů a v dogmatické nauce, nikoliv ve věcech politických a sociálních. Vyjadřovat svoje názory nahlas, třeba formou petic, je nazadatelné lidské právo, nikdo nás nesmí poručníkovat pro vhodnost či nevhodnost řečeného ― ani vládní establishment, tím méně pak současná církevní hierarchie.

Nástupem do funkce primase českého kardinál Vlk velkoryse zahájil likvidaci autentické katolické církve v Českých zemích. Důkazem pro toto tvrzení je ― kromě jiného ― likvidace tehdejšího vedení KTF UK v čele s prof. Wolfem a její následná „normalisace“. Jako Velký kormidelník prudce stočil kormidlo lodičky české církve doleva směrem k zednářskému liberalismu a bezbřehému relativismu základních křesťanských a morálních hodnot, které donedávna tvořily sloupy duchovního, kulturního a sociálního života naší civilizace. Je typicky české, ubohé a nízké, že se tak děje za mlčenlivého souhlasu ostatních pánů biskupů z ČBK.

Pan biskup Malý povýšeneckým způsobem nařídil „nevhodné“ petice odstraňovat z kostelů. Jeho slova jsou cíleně mířena proti konstituci Gaudium et spes, Katechismu, urážejí a pobuřují všechny demokraticky cítící občany ať jsou jakéhokoliv vyznání ― snaží se z nás udělat nemyslící ovečky.

Tak mne napadá, zda-li je Václav Malý tím vhodným biskupem katolické církve pro třetí tisíciletí.

ThMgr. Ladislav Malý