Proč nejsem stoupencem Evropské unie

Chtěl bych zde několika slovy, projevit svůj nesouhlas se vstupem naší země do EU, kterýž to bude míti v blízké budoucnosti pro naši zemi nedozírné následky, řekl bych katastrofální. V prvé řadě bych rád zde vyzdvihl, že nejsem proti úzké hospodářské spolupráci mezi jednotlivými svobodnými a svéprávnými státy, která velice dobře fungovala za zlaté éry EHS. V té době to byl velice úspěšný, živý organizmus, který přinesl mnoho dobrého všem jeho účastníkům.

Avšak je nutno konstatovat, že směr, kterým se vydala EU v posledních letech, povede ve svém důsledku k úpadku.

Řekl bych, že hlavními problematickými otázkami, kterými se je nutno zabývat jsou: 

  1. neúnosný nárůst aparátu EU
  2. směrování EU a tím i naší země k multikulturní a multirasové společnosti
  3. nebezpečí globalizace

1. Nárůst byrokracie

Aparát v EU by měl nabýt přímo obludných rozměrů, lehce srovnatelných s bývalým socialistickým aparátem a lze počítat i s tím, že ho i mnohonásobně předčí. Vypadá to, že páni z Bruselu byli školeni na vysokých školách ekonomických v Moskvě v době rozkvětu socialismu. Pravděpodobně tak z lítosti nad ztrátou jejich vzoru, snaží se vybudovat společenství ještě daleko větší, obludnější a také nákladnější, jehož aparát pohltí většinu prostředků vložených do společné pokladny

2. Vznik multikulturní a multirasové společnosti

Dále je dnes již víc než jasné, že tzn. multikulturní společnost je katastrofou, která nevede k ničemu dobrému.

Ano, i toto je hrozba, která nám hrozí po vstupu do EU, kde již politikům začínají hlavně Arabové ve Francii a Kurdové v Německu přerůstat přes hlavu. Stačí sledovat zprávy za světa, ale především je nutná komunikace s lidmi žijícími v této multikulturní společnosti jako jsou hlavně USA a Kanada. Tyto státy a USA v první řadě, totiž navenek tyto problémy zastírají a nechtějí přiznat. Soužití mnoha ras a kultur na jednom společném území způsobuje obrovské problémy, které pak vedou tyto státy k vyvolávání konfliktů vnějších, kterými se snaží řešit bezvýchodnou domácí situaci, v níž se ocitli. Ano, to je klasifikace nemocné americké společnosti, je jíž obětí se stane s největší pravděpodobností v nejbližších dnech nebohý Irácký lid.

Nebezpečí cizích kultur zavlečených do naší křesťanské Evropy, nespočívá v jejich samotné podstatě, tedy v tom, že by nebylo něco dobrého a podnětného, co se lze navzájem od sebe naučit, ale v tom, že se tyto emigranti, kterým jsme pomohli z bídy a utrpení, snaží pokud jich je již větší společenství na jednom místě násilně zasahovat do naší kultury, měnit její společenská pravidla a měnit ji k obrazu svému a to včetně zákonů a společenských norem, natož dokonce následná diskriminace a útlak rodilých občanů. Všichni tito cizinci, by si měli uvědomit a naše vláda a společnost by jim měla jasně dát najevo, že jsou zde hosty a že by se tak měli chovat. Toto se týká především příslušníků černošských, arabských komunit a Kurdů, hlavně tedy vyznavačů islámu. Zrovna tak bychom měli my respektovat jejich kulturu, zákony a zvyklosti na jejich území. Pokud tedy někdo z cizinců není u nás spokojen a chtěl by zde zavádět moresy z jeho země, či dokonce měnit zákony naší kultury, tak ať si sbalí svých pár švestek a táhne domů do toho jejich blahobytu! U nich doma totiž díky vlastní neschopnosti často trpěli chudobou a hladem. Po získání azylu jim však začíná, zvláště při jejich větší koncentraci na jednom místě, narůstá hřebínek a problémy.

Proto soudím, že multikulturní společnost není cestou ke svobodě, ale k násilí a útlaku schopnější bílé menšiny, tedy křesťanů. Proč schopnější?! Podívejte se, jak to vypadá v zemích, které opustili bílí farmáři, nebo kde se chopila moci černošská většina! Hlad, bída, utrpení, války. Proto zde musím kategoricky odmítnout tyto snahy o multikulturní hybrid, které by ve svém důsledku vedly k naší postupné likvidaci a k tomuto také přispěje vstup naší země do EU dnešní podoby.

3. Globalizace

Rozšiřování EU v dnešní podobě také přispěje k dalšímu postupu globalizace, tedy především slučování stále větších a větších konglomerátů. Tyto pak disponují stále většími finančními prostředky, kterými posléze ovládají celé národy a státy. Politické strany se za úplatu stávají, samozřejmě poskoky těchto magnátů a lidé jsou tak v jejich moci a bezmocní nějak toto změnit. Je dosti pravděpodobné, že toto jednou dojde tak daleko, že svět ovládne skupina několika lidí, kteří budou vládnout neomezeně nad všemi lidmi.

Rozšiřování EU v dnešní podobě také přispěje k dalšímu postupu globalizace, tedy především slučování stále větších a větších konglomerátů. Tyto pak disponují stále většími finančními prostředky, kterými posléze ovládají celé národy a státy. Politické strany se za úplatu stávají, samozřejmě poskoky těchto magnátů a lidé jsou tak v jejich moci a bezmocní nějak toto změnit. Je dosti pravděpodobné, že toto jednou dojde tak daleko, že svět ovládne skupina několika lidí, kteří budou vládnout neomezeně nad všemi lidmi.

Toto jsou mé hlavní výhrady k EU a jistě by se našli i další závažné argumenty.

Za MO NSJ Jablonec n. N.
Petr Červenka, předseda

V Praze dne 15.března